Sense 50 - Aurora (2015)

268.000€ €

Karakteristike

830L
2,10m