Lagoon 450 - Madagascar (2012)

280.000 €

Karakteristike

350l
1,30m